Bartosz Stępiński

Reklama

Reklama

Artysta uro­dzony w 1992 r w Kłobucku. Absolwent ZSP im. J. Malczewskiego w Częstochowie, wyróż­niony przez obser­wa­tora ASP w Katowicach za całość dyplomu. Obecnie jest stu­den­tem V roku ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Grafiki i Malarstwa.W swoim malar­stwie podej­muje próbę wier­nego przed­sta­wie­nia rze­czy­wi­stych struk­tur, łącząc je czę­sto z jed­no­li­tymi tłami, aby pod­kre­ślić ich zło­żo­ność. Czerpiąc inspi­ra­cje poprzez obser­wa­cje rze­czy­wi­sto­ści na swój warsz­tat bie­rze mie­dzy innymi takie zja­wi­ska jak ero­zja skalna, próch­nie­jące drewno czy koro­du­jący metal, nie­gdyś silne struk­tury, które ule­gły roz­pa­dowi. Te pro­cesy, wystę­pu­jące w natu­rze, dosko­nale oddają temat upływu czasu, prze­mi­ja­nia, ale mogą też być dobrym nawią­za­niem do men­tal­no­ści ludz­kiej. Zestawiając to wszystko z pew­nymi środ­kami arty­stycz­nymi, arty­sta chce dodat­kowo pod­kre­ślić temat swo­jej pracy oraz zbli­żyć obser­wa­tora do panu­ją­cej w nim atmos­fery.

Brał udział w kilku wysta­wach zbio­ro­wych, m.in.:

w ramach wymiany mię­dzy­na­ro­do­wej „Łódź/Drezno SCHOOLS OF ART”
w gale­rii NEXT w Bydgoszczy „STĘPIŃSKI – GÓRNICKI – HOPPE-SADOWSKI”
w IPN „Wojna się skoń­czyła – nie dla wszyst­kich”

https://niezlasztuka.net/artysci/bartosz-stepinski/