Mateusz Kijak

Reklama

Reklama

Mateusz Kijak uro­dził się w 1990 roku w Tarnowie. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Tarnowie. W latach 2009–2014 stu­dia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w pra­cowni prof. Bogusza Salwińskiego, aneks z rysunku w pra­cowni prof. Andrzeja Zwolaka. Zajmuje się malar­stwem, rzeźbą, rysun­kiem, gra­fiką kom­pu­te­rową, pro­duk­cją i post­pro­duk­cją video, ani­ma­cją, a także pro­duk­cją muzyki. Mateusz Kijak jest lau­re­atem wielu kon­kur­sów i prze­glą­dów arty­stycz­nych, brał udział w wielu wysta­wach, zarówno zbio­ro­wych jak i indy­wi­du­al­nych. W ramach dzia­łal­no­ści twór­czej zwią­za­nej z pro­duk­cją video oraz reali­za­cją gra­fik – Mateusz Kijak, współ­pra­co­wał z wie­loma wyko­naw­cami muzycz­nymi, a także reali­zo­wał pro­jekty dla firm w kraju jak i na potrzeby ryn­ków zagra­nicz­nych m.in. USA, Szwecja, Kajmany, Hiszpania. W 2015 r. Mateusz Kijak, udzie­lił licen­cji pro­du­cen­tom filmu o robo­czym tytule „Nigdy już tu nie powrócę” na wyko­rzy­sta­nie zestawu jego rysun­ków przy pro­duk­cji filmu. Film opo­wiada histo­rie życia i twór­czo­ści – Tadeusza Kantora, w któ­rego rolę wciela się Borys Szyc. Prace Mateusza Kijaka, znaj­dują się w licz­nych kolek­cjach pry­wat­nych. Obecnie pra­cuje nad wie­loma pro­jek­tami arty­stycz­nymi zwią­za­nymi z peł­nym spek­trum jego aktyw­no­ści twór­czej.