Wioleta Rzążewska

Reklama

Reklama

Wioleta Rzążewska – uro­dziła się 29.06.1986 r. w Puławach. Dzieciństwo spę­dziła w pow. gar­wo­liń­skim, który do dziś sta­nowi źró­dło inspi­ra­cji jej twór­czo­ści. W 2015 r. obro­niła dyplom lic. z Malarstwa z wyróż­nie­niem w pra­cowni prof. Marzanny Wróblewskiej w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie. Od 2013 r. sty­pen­dystka rek­tora dla naj­lep­szych stu­den­tów za osią­gnię­cia arty­styczne. W roku 2015 otrzy­mała sty­pen­dium im. JP II. Obecnie kon­ty­nu­uje naukę na stu­diach II stop­nia w macie­rzy­stej uczelni. W swoim dorobku ma liczne wystawy zbio­rowe i indy­wi­du­alne.

 

Nagrody i wyróż­nie­nia:
– Laureatka Konkursu Rektora APS na naj­lep­szą pracę dyplo­mową 2014/15.
– Finalistka II Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Źródło: https://niezlasztuka.net/artysci/wioleta-rzazewska/